utorok, 17 máj 2022 21:48

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 Foto: PxHere

Poslanci Zastupiteľstva ŽSK schválili strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030.“ Dokument je súčasťou rovnomenného projektu spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nízkouhlíková stratégia je jedným zo základných nástrojov, ktorý v snahe iniciovať zlepšenie kvality životného prostredia na regionálnej úrovni pomáha riešiť globálne environmentálne problémy. „Slovensko má ambiciózny cieľ,  dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo znamená, že by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ich dokážeme zachytiť. Tento záväzok by mal pomôcť spomaliť nárast globálnej teploty do konca storočia na svete pod 2°C. Času teda nie je veľa a zmeny, ktoré by smerovali k tomuto cieľu sú zatiaľ málo zreteľné. Mestá a regióny sú subjekty, ktoré môžu zohrať dôležitú úlohu pri dosahovaní environmentálnych záväzkov štátu.  Z toho dôvodu sa ŽSK rozhodol vypracovať Nízkouhlíkovú stratégiu ŽSK na roky 2020 – 2030,“ informuje Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

 

Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, zamerané na znižovanie tvorby emisií CO2

 

Stratégia má stanovených 6 cieľov: znížiť energetickú náročnosť budov krajskej samosprávy, zlepšiť adaptáciu na zmenu klímy v prevádzkovaných areáloch, rozvíjať nízko emisnú a nemotorovú dopravu, zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu opätovným použitím a recykláciou, budovať efektívny energetický manažment a implementovať SMART riešenie, zaviesť Quintuple helix (model spolupráce piatich podsystémov: vzdelávanie, podnikanie, verejné správa a samospráva, verejnosť, prostredie).

 

Ako ďalej informuje Pavlík: „V optimálnom prípade, by sme dokázali naplnením týchto cieľov znížiť produkciu skleníkových plynov o približne 45%, pričom najvyšší efekt by sme získali zvyšovaním energetickej efektívnosti prevádzky našich budov. Významný príspevok k zníženiu skleníkových plynov by sme mali dosiahnuť aj lepším využitím inovačných riešení a zavádzaním poznatkov vedy a výskumu do projektov rekonštrukcie našich budov, ciest a prevádzky dopravných prostriedkov. V praktickej rovine sme získali cenné údaje potrebné pre výpočet množstva produkovaných skleníkových plynov a následne výpočet možného zníženia produkcie skleníkových plynov do roku 2030 v dôsledku zavedenia v stratégii navrhovaných opatrení. Sú to zároveň kompletné východiskové údaje potrebné pre sledovanie, či stanovené ciele dosahujeme.“

 

Strategické ciele sa budú následne premietať do prípravy projektových zámerov a projektových dokumentácií, ktoré už budú tieto ciele zohľadňovať. „Už v tomto programovom období boli realizované projekty rekonštrukcie našich budov, zamerané na zvýšenie ich energetickej efektívnosti. Dlhodobo sa tiež pracuje na vytvorení a spustení Integrovaného dopravného systému. Boli a sú realizované úseky Vážskej cyklotrasy, ktorá má prispieť k zvýšeniu podielu nemotorovej dopravy na prepravných kapacitách,“ tvrdí predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

 

Podľa Jurinovej budú na realizáciu opatrení vypracované investičné projekty

 

Týka sa to zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov, výstavby infraštruktúry nemotorovej dopravy a podpory systému integrovanej dopravy, podpory spolupráce medzi akademickou sférou a vedeckými inštitúciami so subjektami verejnej správy. Chceme realizovať zelené strechy, podporiť permakultúru, rozvíjať nízko emisnú a nemotorovú dopravu, pokračovať v budovaní cyklotrás a vyvíjať ďalšie aktivity, ktoré budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva. Našou snahou je znížiť produkciu odpadov, dosiahnuť úsporu energetických zdrojov, zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov, podporiť pohybovú aktivitu a celkovo zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov ŽSK, lebo zmena začína v každom z nás,“ dodáva predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Príprava Nízkouhlíkovej stratégie ŽSK bola financovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.