sobota, 28 máj 2022 22:08

Župa podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Župa podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí Župa podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately piatim subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy ŽSK.

Do konca marca 2022 mohli subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine alebo obce požiadať ŽSK o finančné prostriedky na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. „Žiadatelia mohli podať projekty týkajúce sa viacerých oblastí. Podporené boli projekty zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mladých dospelých, edukáciu, podporu vhodného využívania voľného času a sociálnu inklúziu,“ informuje Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK.

 

Župa finančne podporí 5 subjektov: obec Čimhová 1 800 €, mesto Čadca 2000 €, Dom nádeje, o. z. Martin 1 500 €, mesto Trstená 1500 € a obec Novoť 1 100 €.

 

Obec Čimhová uspela s projektom „Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej Čimhovej – VI. etapa“. Projekt sa zameriava na deti z obce Čimhová. Účelom projektu je utužovanie vzťahov medzi deťmi a mladými ľuďmi v komunitných skupinách a spoločenstvách. Projekt rieši efektívne strávený voľný čas detí a mladých a predchádza sociálno-patologickým javom u detí a mládeže.

 

Mesto Čadca predložilo projekt „Nemusíš to zažiť,“ v rámci ktorého budú zrealizované 4 zážitkové popoludnia – workshopy, tvorivé dielne s odborníkmi v klube pre mládež, kde získajú informácie o drogách a prevencii. Súčasťou aktivít budú aj tzv. živé knižnice, besedy s abstinujúcimi narkomanmi a alkoholikmi, pričom snahou besied je tiež poukázať na existenciu mnohých predsudkov a stereotypov v spoločnosti.

 

Občianske združenie Dom nádeje v Martine sa zapojilo s projektom „Opäť sa chcem usmievať.“ Cieľovou skupinou sú deti zažívajúce domáce násilie, detí zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, a deti a mladí dospelí z nízkopríjmových rodín. Projekt je zameraný na zlepšenie psychického zdravia u detí po pandémii Covid-19. Cieľom je naštartovať ich zdravý vývin a nasmerovať deti na plnohodnotné využitie svojho času a rozvoj pohybových aktivít.

 

Mesto Trstená sa do výzvy ŽSK zapojilo s projektom „Zdravá myseľ, zdravé telo pre všetkých!“ Projekt sa zameriava na organizovanie preventívnych programov a aktivít zameraných na edukáciu detí a mladých dospelých, najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto chce zapojiť do projektu a do komunitného života aj odídencov z Ukrajiny.

 

Obec Novoť získala finančný príspevok na realizáciu projektu „Šport nás spája.“ Projekt bude realizovaný zážitkovou formou. Spočíva v aktivitách so simulovanými hendikepmi, prostredníctvom ktorých si účastníci na sebe zažijú, aké je to žiť s hendikepom. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať u detí toleranciu a pochopenie.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.