streda, 21 november 2012 15:02

Po kolotočoch ostal v Martine zničený trávnik.

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Po kolotočoch ostal v Martine zničený trávnik. Po kolotočoch ostal v Martine zničený trávnik.

Počas Svätomartinských hodov boli v meste pri tržnici aj kolotoče. Tradične. Lokalita je pre tento druh zábavy vhodná, na ochranu trávnika ale nikto dôraz nekladie. Zisťovali sme preto, čo sa s tým dá robiť.

Každý jarmok alebo hody sú v meste aj kolotoče. Miesto pri tržnici je vhodné z viacerých dôvodov. Blízkosť centra a dostačujúca plocha. Majitelia kolotočov si ale zjavne z poškodzovania trávnika hlavu nerobia. A nie len oni. Počas Svätomartinských hodov sme zaznamenali, že na tráve pri tržnici parkujú aj iné vozidlá. Miestami je trávnik tak zdevastovaný, že vyzerá ako po prechode traktorom. Podobná situácia bola pred rokmi aj vo Vrútkach pred ubytovňou Fatra. Majiteľ sa to rozhodol riešiť obmedzením v podobe stĺpikov s reťazami a od vtedy sa problém neopakuje.

Ako znie teda zákon?

§ 4 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávka v znení neskorších predpisov citácia:
(3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi použije a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím.

VZN mesta Martin č. 83

§9
Iné povinnosti a zákazy
(1) Verejná zeleň sa môže využívať primeraným spôsobom, ktorý vyplýva z jej účelu, pre ktorý bola zriadená.
(2) V záujme ochrany verejnej zelene sa zakazuje odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kry, ktoré sú súčasťou verejnej zelene a iným spôsobom poškodzovať zeleň.
(3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta a susediacich s cestou alebo s miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti. Pokiaľ tieto závady vznikli znečistením chodníka, sú povinní odstrániť závady v celom rozsahu znečistenia. Ak tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom, sú povinní odstrániť závady aspoň v šírke dvoch metrov pozdĺž celej hranice nehnuteľnosti.

Požiadali sme o vyjadrenie aj mesto Martin, zatiaľ nám nebolo poskytnuté.

Po kolotočoch ostal v Martine zničený trávnik.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn