streda, 03 júl 2013 00:00

Na exkurzii v Brantner Fatra: systém recyklácie odpadov

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)
Na exkurzii v Brantner Fatra: triedenie odpadu má zmysel Na exkurzii v Brantner Fatra: triedenie odpadu má zmysel

Brantner Fatra organizuje pre školy exkurzie, ktorých cieľom je priniesť viac osvety o recyklovaní odpadu a podať žiakom informácie o výhodách jeho triedenia. Jednej tejto exkurzie sme sa zúčastnili aj my.

Brantner Fatra patrí medzi päť najvýznamnejších firiem na Slovensku, zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom. Spoločnosť poskytuje v Turci služby pre takmer 100 000 obyvateľov a približne 350 podnikateľských subjektov, s tým je spojené nakladanie s vyše 60 000 tonami vyprodukovaného odpadu. Jednou z možností minimalizácie komunálneho odpadu je jeho separácia. V našom regióne sa len v roku 2012 vyseparovalo 905 ton papieru a lepenky, 509 ton skla a 379 ton plastov. Separovaním je možné vytriediť takmer 80% odpadu z domácností.

Jednotlivé recyklovateľné zložky môžete ponechať v označených vreciach na mieste určenom na odvoz odpadu alebo ich priniesť priamo do zberného dvoru na Robotníckej ulici. Od roku 2013 sa vykupuje aj použitý jedlý olej z domácnosti - kuchyne. Môžete sem priniesť staré elektrospotrebiče, bioodpad, šatstvo, drevo, batérie, kovy, pneumatiky, šatstvo, žiarivky, rozpúšťadlá, kyseliny aj zásady.

Recyklácia elektroodpadu - pripravilo MSHstudio

httpv://youtu.be/qImSgdXNK1w

V rámci exkurzií organizovaných pre školy sa žiaci zoznámia so širokým spektrom činností spoločnosti a výhodami separovaného zberu. Systém zberu odpadu sa v spoločnosti realizuje v niekoľkých fázach od zberu odpadu v domácnostiach až po expedíciu do recyklačných závodov, kde sa odpad spracuje. 

Návštevníci zo škôl majú možnosť vidieť jednotlivé technologické procesy aj ručné triedenie priamo na linke. Cieľom exkurzií je získať poznatky o systéme separovania odpadu a jeho výhodách.

Náučný dokument o separácii plastov a ostatných obalových materiálov - pripravilo MSHstudio

httpv://youtu.be/47iFEltLA4c 

Autor: Matej Bórik, Brantner Fatra, foto: Jana Krivačková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn