pondelok, 29 júl 2013 00:00

Výstava Panel Story ukazuje "panelákovú ideológiu" Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Výstava Panel Story ukazuje "panelákovú ideológiu" Výstava Panel Story ukazuje "panelákovú ideológiu"

V Turčianskej galérii práve prebieha výstava "Panel Story", projektu zameraného na tému hromadnej bytovej výstavby a reflexiu tohto fenoménu v súčasnom vizuálnom umení. V rámci obytnej architektúry budovanej v 70-tych až 80-tych rokoch, boli myšlienky moderny osedlané ideológiou a postupne degradovali na jednotvárne opakovanú šablónu. Išlo o racionalizované stavebníctvo v područí politického diktátu, ktoré kalkulovalo s ľudským rozmerom pod budovateľským heslom „architektúra pre všetkých“.

Vernisáž výstavy zachytávajúcej hromadnú bytovú výstavbu a dobovú ideológiu Panel Story sa uskutočnila 18. júla 2013 súčasne s vernisážou Travestie, ktorá zahŕňa diela významného slovenského výtvarníka Blažeja Baláža. Podujatie otvoril riaditeľ galérie Ing. Ľubomír Kraľovanský a po príhovore kurátorov sa verejnosť mohla zoznámiť s unikátnymi umeleckými dielami oboch výstav.


Panel Story - víťazný projekt 10. ročníka programu Štipendium Radislava Matuštíka 2013 (GMB)

"V rámci výstavného projektu nemáme ambíciu alternovať rolu architekta, či urbanistu a vynášať „objektívne“, či jednoznačne kritické súdy na margo kvality masovej sídliskovej výstavby. To čo nás zaujíma je skôr hľadanie obraznosti panelového sídliska cez pohľad jednotlivca, obyvateľa, užívateľa, či chodca. Vybraná vzorka výtvarných diel sa snaží poukázať na rôznorodosť autorských pohľadov, jazykov a výtvarných prístupov v uchopení témy do matérie umeleckého diela, kedy samotný panelák funguje ako špecifická znaková figúra," uvádzajú k výstave samotní autori.

 

Martin Kochan - Antimonument, 2007 (nižšie): "Pamätník venovaný obetiam komunizmu vyzeral ako torta s vencom a sviečkami. S kamarátmi som ho teda prekryl vernou kópiou panelu z bytovky s mierkou 1:1. Moja kritika tak poukázala na to, že skutočné obete komunizmu žijú práve v panelákoch."

Výstava je členená do dvoch voľných celkov, ktorých jediným kritériom je perspektíva pohľadu

Prvá časť výstavy predstavuje pohľad do exteriéru panelového sídliska, druhá je rezom cez panelovú stenu a ponúka pohľad dovnútra. V prvej časti narábajú autori s panelovou architektúrou ako so špecifickým znakom, symbolom viažúcim sa jednak na totalitnú politiku bývalého režimu, ktorý si dnes už buduje vlastný program, v druhom ohľade ako s priestorom typickej vizuálnej poetiky uniformného, až anonymného výrazu. Reflexia problematiky sídliska však sprítomňuje i myšlienku akéhosi nového folklóru s prímesou nostalgie.

Napriek tomu, že sú panelové domy nositeľmi celého súboru vážnych problémov, naďalej zostávajú domovom väčšiny mestskej populácie. Druhá časť výstavy preto otvára pohľad do útrob paneláku, zameriava sa na individualizovaný bytový priestor a je akousi antitézou k prvej časti. Ide tu o napĺňanie typizovanej architektúry atypmi ľudských charakterov, sociálmi vzťahmi (rodinnými, susedskými a i.) a intímnymi mikropriestormi súkromia domova. V dielach sa do pôdorysných daností bytu vpisuje ľudský prvok. Je tu čitateľný proces, akým človek vypĺňa a formuje prázdny priestor a vtláča doňho svoju podobu, predstavy, či okolnosti vlastného života.


Výstavný projekt Travestie

Travestie predstavujú na pôde Turčianskej galérie v Martine aktuálny pohľad na tvorbu slovenského postkonceptuálneho umelca Blažeja Baláža, ktorého tvorba sa už takmer dve desaťročia pohybuje na poli konceptuálneho textu. Po posledných samostatných výstavách v Nitrianskej galérii a v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zaznamenávame v Balážovej tvorbe odklon od razantného využívania jazyka a presun k subtilnejším jazykovým polohám. Tie aj naďalej spočívajú v textovej entropii, de- a re- konštruovaní európskych jazykov, ktoré tvoria typický znak Balážovej tvorby už viac ako dvadsaťročie, ale samotný systém vyskladania je tu už zapracovaný do odlišných stratégií, operujúcich s jazykom, ako s priestorom subjektívnej výpovede.


V  textových segmentáciach pretrváva prísna skladba a analytický systém, avšak textová štruktúra, paralelne napájaná z viacerých zdrojov, sa začína postupne rozlievať a viac ako k ortodoxnému konceptuálnemu ukladaniu informácii odkazuje na intuitívne vyhľadávanie významu, ktorý lavíruje a presakuje naprieč jednotlivými dielami. Baláž zbavuje jazyk konvencií. V niektorých dielach sa táto praktika prejavuje v deformovaní textu až na hranicu zrozumiteľnosti.


Výstavy sú pre návštevníkov galérie otvorené nasledovne:

19. 7. – 15. 9. 2013 PANEL STORY

18. 7. – 8. 9. 2013 BLAŽEJ BALÁŽ – TRAVESTIE

 

Autor: Turčianska galéria, Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn