utorok, 12 november 2013 00:00

MAS Turiec: smerom k rozvoju regiónu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
MAS Turiec: smerom k rozvoju regiónu MAS Turiec: smerom k rozvoju regiónu

Keďže viac ako polovica obyvateľov Európskej únie žije na vidieku, ktorý pokrýva 90% jej územia, politika rozvoja vidieka sa stáva stále dôležitejšou témou. V celej EÚ vznikajú spoločenstvá obcí, občanov a predstaviteľov podnikateľského a neziskového sektora, ktoré takto vytvárajú ucelené územia s vlastnou históriou a kultúrnym dedičstvom. Výnimkou nie je ani región Turiec.

Manažérka MAS Turiec (Miestnej akčnej skupiny Turiec) PaedDr. Mária Uličná konštatuje: "EÚ prístupom LEADER (Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) akoby kompenzuje unifikáciu spôsobenú otvorením hraníc a napomáha zachovávať a obnovovať špecifiká daných regiónov podporou napríklad tradičných remesiel, agroturistiky a podobne."

 

Občianske združenie MAS Turiec, ktoré má za cieľ pripraviť podmienky pre vznik oficiálnej miestnej akčnej skupiny, sídli v Trebostove. Vychádza zo skúseností MAS, ktoré fungujú na severe Slovenska (Liptov, Terchovská dolina) a v ostatnom čase oslovilo množstvo obcí a subjektov v regióne. "Prístup LEADER predpisuje vytvorenie mikroregiónu o ľubovoľnej rozlohe, ale s minimálnym počtom 10 000 obyvateľov, ktoré sú katastrálne prepojené," upresňuje predseda združenia MAS Turiec Mgr. Martin Kalnický.

 

Úlohou MAS je formulovať konkrétnu stratégiu rozvoja vidieka a zhromažďovať financie a ľudské zdroje z verejného aj súkromného sektora a podporovať tak dialóg a spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi vidieka. Podľa PaedDr. Uličnej je "tvorba stratégie rozvoja, ktorej vypracovanie má za úlohu najatý špecialista, zhruba ročnou prácou, má predpísaný obsah, štruktúru, aj formu a pozerá sa na územie komplexne, z hľadiska histórie, geografie, ekonomiky, demografie a iných parametrov."

Aktívnymi a rovnocennými hráčmi v miestnych vidieckych iniciatívach sa okrem samosprávy majú stať profesionálne organizácie a zväzy zastupujúce farmárov, obchodné združenia, environmentálne spolky,  miestni obyvatelia a politickí predstavitelia, médiá, združenia žien, ako aj mladí ľudia. "Keď občania vybudujú MAS a splnia požiadavky politiky LEADER, tak je to naozaj obrovský prínos pre daný región. Nemusia tak reagovať osobitne na jednotlivé výzvy, ale je k dispozícii stály virtuálny rozpočet, z ktorého je možné čerpať. Čo je podstatné, že LEADER je politika, ktorá pracuje zdola nahor, a teda virtuálny rozpočet, ktorý je pridelený miestnej akčnej skupine, prerozdeľujú priamo samotné samosprávy v spolupráci so súkromným sektorom, nakoľko majú prehľad, aké pálčivé problémy v jednotlivých obciach sú." uvádza zakladateľka združenia.

Medzi najdôležitejšie ciele združenia patrí zlepšenie stavu životného a obytného prostredia mikroregiónu Turca, zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a vytvorenie dostatku pracovných príležitostí vďaka koordinovanému využitiu lokálnych zdrojov. Dlhodobým poslaním miestnej akčnej skupiny je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Turiec. o všetko bude môcť MAS robiť, bude vyšpecifikované až v roku 2015. Všetko to slúži na podporu kultúry, remesiel, poľnohospodárstva, predaja z dvorov, opravy budov, budovanie rôznych oddychových zón, ihrísk, veci pre ľudí, aby aj občania, ktorí sú členmi MAS, videli konkrétny prínos činnosti združenia."

 

Dosiahnutie stanovených cieľov je založené na vytváraní partnerstiev a prepájaní činností jednotlivých miestnych aktérov z rôznych sektorov (oblasť cestovného ruchu, ekológie a pod.), ako aj vytváranie sietí na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré umožní výmenu skúseností, realizáciu spoločného marketingu rôznych regiónov zameraných na spoločný produkt a pod. "To, že MAS je dobrou šancou zabojovať o peniaze pochopili všetci aktéri. Máme skvelý tím, skvelých zástupcov firiem aj občianskych združení, skvelých starostov. Všetci spolupracujú a pomáhajú pri dodávaní podkladov k tvorbe stratégie," konštatuje na záver predseda združenia Mgr. Martin Kalnický.
 

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online