sobota, 24 august 2013 00:00

SNK zdigitalizovala a zverejnila prvé veľké dielo napísané v bernolákovskej slovenčine

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
SNK zdigitalizovala a zverejnila prvé veľké dielo napísané v bernolákovskej slovenčine SNK zdigitalizovala a zverejnila prvé veľké dielo napísané v bernolákovskej slovenčine

Vedeli ste, že dielo katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho s názvom Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom bolo prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine? Slovenská národná knižnica, ktorá má vo svojich depozitoch viacero významných diel Juraja Fándlyho z konca 18. a začiatku 19. storočia, ich zdigitalizovala a sprístupnila verejnosti na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

 

Juraj Fándly patrí k významných osobnostiam nášho národa. Patril v aktívnym predstaviteľom bernolákovskej generácie a bol príkladom ideálneho osvietenského jozefínskeho farára, ktorý nebol pre svojich farníkov iba kňazom, ale aj zelinkárom a radcom v poľnohospodárskych záležitostiach. Som veľmi rada, že Slovenská národná knižnica má vo svojich depozitoch veľmi významné historické diela, ktoré v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív môžeme sprístupniť aj verejnosti“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Juraj Fándly (21. 10. 1750 Častá – 7. 3. 1811 Doľany)

Fándly bol osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár. Stredoškolské vzdelanie získal u piaristov, františkánov, kapucínov a petrínov, ale pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu v Budíne, potom v Trnave. Roku 1777 bol vysvätený za kňaza a jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola Sereď. V rokoch 1787 – 1788 sa dostal do kontaktu so skupinou vlasteneckej mládeže, ktorá sa sústredila okolo Antona Bernoláka. Nakoľko Anton Bernolák práve kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, nahovorili Juraja Fándlyho, aby svoje dielo Dúverná zmlúva…, ktoré mal už sčasti hotové, vydal v novej slovenčine. Fándly s tým súhlasil. Dielo má formu dialógu, v ktorom sa zhovárajú diabol Titinillus s učeným konzervatívnym mníchom Atanáziom a jeho cieľom bolo odôvodniť rušenie reholí žobravých mníchov v habsburskej monarchii Jozefom II., obmedzovanie pútí, sviatkov a prepychu v kostoloch. Juraj Fándly bol zakladajúcim členom a tajomníkom Slovenského učeného tovarišstva v Trnave. Je autorom niekoľkých osvetových kníh určených širokým ľudovým vrstvám. Písal návody a rady, ako sa starať o hospodárstvo i zdravie ľudí a dobytka. Nabádal v nich racionálne obrábať pôdu a múdro užívať dary prírody. Jeho najznámejšie dielo Piľní domajší a poľní hospodár je súhrnom dobových poznatkov o poľnohospodárstve: obsahuje rady a poučenia o vlastnostiach a zložení pôdy, o jej obrábaní a hnojení, pestovaní plodín, chove dobytka a hydiny. Dotýka sa aj sociálnych a kultúrnych otázok života roľníkov, podporuje najmä zakladanie dedinských škôl.

 

SNK na svojej stránke www.dikda.eu zverejnila tieto diela Juraja Fándlyho:

- Juraj Fándly, O úhoroch ai Wčelách a Slowenskí Wčelár, 1802

- Juraj Fándly, Piľní, domajší a poľní hospodár, 1792

- Juraj Fándly, Zelinkár, 1793

- Juraj Fándly, Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom, 2.časť, 1789

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn