Reklama
pondelok, 16 september 2013 20:56

SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie pôvodné diela Jana Amosa Komenského Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie pôvodné diela Jana Amosa Komenského SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie pôvodné diela Jana Amosa Komenského

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť významných diel humanistu a učenca Jana Amosa Komenského. Ide o vydania zo 17. až 20. storočia.

Jan Amos Komenský patrí medzi najvýraznejšie postavy českého kultúrnopolitického priestoru s celoeurópskym presahom. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí bezpochyby Svet viditeľných vecí v obrazoch, známy pod skráteným názvom Orbis pictus. Toto svetovo uznávané dielo načrtlo spôsoby v hľadaní ľahkej, spoľahlivej a nenásilnej metódy jazykového vyučovania spojeného s osvojovaním si vecných poznatkov. Orbis pictus obsahuje 150 cvičení, z ktorých každé je uvedené obrázkom s očíslovanými predmetmi a textom. Z tejto učebnice sa učili celé generácie žiakov národných škôl nielen v Európe a na Slovensku, ale po celom svete. Veľmi ma teší, že SNK má vo svojich depozitoch aj takého skutočné skvosty nevyčísliteľnej spoločenskej hodnoty“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 

 

 „Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania“

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), všestranný humanista, pedagóg, jazykovedec, filozof, politik ale aj posledný biskup Jednoty bratskej, sa narodil na Morave, pravdepodobne v Uherskom Brode. V detstve skoro osirel a tak dlhú dobu ostával bez poriadneho vzdelania. Napokon, takmer už ako šestnásťročný, začal navštevovať latinskú školu v Přerove, odkiaľ v roku 1611 odišiel študovať teológiu na univerzitu v Herborne a po dvoch rokoch na univerzitu v Heidelbergu. Počas vysokoškolských štúdií sa pod vplyvom nemeckých profesorov teológie začali formovať a rozvíjať jeho filozofické a pedagogické názory, ktoré sa stali základom jeho neskoršieho pedagogického realizmu. Po návrate do vlasti v roku 1616 sa stáva kazateľom cirkvi Jednoty bratskej a zároveň sa začína naplno venovať pedagogicko-vedeckej činnosti.

 

Komenský si vytýčil úlohu vytvoriť v materinskom jazyku encyklopédiu

ktorá by zahrňovala vtedajšie vedomosti vo forme dostupnej širokým ľudovým vrstvám. Z tohto zámeru vznikol i jeho prvý menší, žiaľ, nezachovaný spis Pravidlá ľahšej gramatiky. Už počas vysokoškolských štúdií sa začal zaoberať myšlienkou vytvoriť slovník českého jazyka, ktorý by obsahoval aj nespisovné slova, nárečia a gramatiku. Podkladové materiály k tomuto filologickému dielu, ktoré nazval Poklad jazyka českého, zbieral celý život. Slovník sa však nezachoval, zhorel spolu s mnohými inými jeho rukopismi v poľskom Lešne, kam sa spolu s ďalšími príslušníkmi bratskej cirkvi uchýlil pred náboženským prenasledovaním protestantov. V poľskom exile sa Jan Amos Komenský naplno venoval písaniu pedagogických diel, ktoré ho preslávili po celej nekatolíckej Európe (Informatorium školy materskej, Brána jazykov otvorená, Veľká didaktika).

Orbis Pictus – Presporok – 1798

 Ohlas na jeho tvorbu bol taký veľký, že dostával početné pozvania ako hosťujúci profesor

Komenský dostával pozvania z mnohých popredných univerzít - napríklad v Londýne, Amsterdame či Štokholme - kam na niekoľko rokov aj smerovali jeho kroky. Ukončenie Tridsaťročnej vojny podpísaním Vestfálskeho mieru v roku 1648 znamenalo definitívny koniec aj všetkým nádejam českých protestantov-exulantov na návrat do vlasti. V roku 1651 Komenský preto prijíma pozvanie sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho, aby reformoval tamojšie školstvo a uchyľuje sa na pár rokov na jeho panstvo v Sárospataku (Blatný Potok). Práve tu vznikajú jeho najznámejšie diela – ako učebnice Škola hrou (Schola ludus) a najmä Svet viditeľných vecí v obrazoch (Orbis sensualium pictus). V Blatnom Potoku bol Orbis pictus vydaný len ako ukážkový text pod názvom Lucidarium v roku 1653 a úplné vydanie vyšlo až v Norimberku v roku 1658. Orbis pictus sa stal aj na Slovensku obľúbenou učebnicou a používal sa vyše 150 rokov a za toto obdobie vyšiel v Levoči a v Bratislave trinásťkrát. Zo Sedmohradska odchádza Jan Amos Komenský opäť do poľského Lešna, kde sa stal svedkom a priamym účastníkom poľsko-švédskeho vojenského stretu. Počas početných bojov mesto v roku 1656 zachvátil požiar, pri ktorom prišiel Komenský o celý svoj majetok a aj mnohé cenné rukopisy. Po kolaborácii so Švédmi musel Komenský Poľsko opustiť a posledných 14 rokov svojho života strávil v Amsterdame, kde zomrel.

 

SNK zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu tieto diela Jana Amosa Komenského:

Orbis Pictus – Presporok – 1798

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus – Leutschoviae – 1722

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus – Leutschoviae – 1687

Labyrint sveta a raj srdca – L. Mikuláš – 1952

Informatórium školy materskej – Ružomberok – 1892

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn