Reklama
nedeľa, 22 september 2013 20:48

SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie diela kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie diela kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka SNK zdigitalizovala najvýznamnejšie diela kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť najvýznamnejších diel kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Ide o vydania z 18. a 19. storočia.

Medzi najvýznamnejšie diela Antona Bernoláka bez pochýb patria jazykovedné diela Grammatica Slavica, Etymologia vocum Slavicarum a Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí. Anton Bernolák položil svojou celoživotnou jazykovednou prácou základy spisovného slovenského jazyka. Zdigitalizované diela tejto významnej slovenskej osobnosti budú určite veľkým prínosom nielen pre bádateľskú odbornú verejnosť, ale aj pre žiakov, študentov a všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o históriu nášho jazyka“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Anton Bernolák sa narodil v roku 1762 v Slanici

Po absolvovaní poetiky a rétoriky na seminári v Bratislave pokračoval v štúdiu filozofie na akadémii v Trnave, ktorá mala veľký vplyv na formovanie jeho literárnych záujmov, rozvíjaných neskôr popri štúdiu teológie na univerzite vo Viedni. Teologické štúdiá úspešne zavŕšil na generálnom seminári v Bratislave. V poslednom roku Bernolákovho štúdia vyšlo v Bratislave kodifikátorské dielo Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum… (1787) s pripojenou príručkou gramatiky Orthographia, ktorým bola uzákonená kultúrna západoslovenčina ako prvý spisovný jazyk Slovákov. Po kňazskej vysviacke Bernolák pôsobil ako kaplán v Čeklíse, dnes Bernolákovo, a neskôr na vikariáte v Trnave. V tomto období dosiahol vrchol svojej tvorivej činnosti – vydal základné jazykovedné diela Grammatica Slavica (1790) a Etymologia vocum Slavicarum (1791) a zostavil prvý koncept Slovára. Počas pôsobenia v Trnave sa popri funkcii kancelára, archivára, cenzora kníh a prísažného notára výrazne pričinil aj o organizovanie kultúrneho života a to založením spolku Slovenské učené tovarišstvo. Bola to prvá celonárodná nadkonfesijná kultúrno-osvetová spoločnosť s pobočnými stánkami po celom Slovensku. Na čele spolku stál Anton Bernolák, jeho tajomníkom bol Juraj Fándly.

 

Na stránke www.dikda.eu sa nachádzajú tieto zdigitalizované diela Antona Bernoláka

Etymológia Vocum Slavicarum – Trnava – 1791
Něco o Epigrammatéch – Žilina – 1794
Toto Maličké Písmo má sa Pánovi Anti-Fándlymu do … – Trnava – 1790
Grammatica Slavica – Posonii – 1790
Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí I. – Buda – 1825
Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí III. – Buda – 1825
Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí IV. – Buda – 1825
Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí V. – Buda – 1825
Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí VI. – Buda – 1825

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online