Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelické bilingválne gymnázium

Tím slovenských expertov usporiadal pre základné a stredné školy na Slovensku prezentáciu na tému „Čo je obchodovanie s ľuďmi?“. Cieľom tejto iniciatívy bolo zvýšiť povedomie mládeže o tejto vysoko aktuálnej téme. Spätnou väzbou podujatia bola súťaž o najlepšiu esej žiakov a študentov na túto tému. Víťaznou esejou o nútenej práci detí sa stala esej študentky Evanjelického gymnázia v Martine Sabinky Šimkovej. Za odmenu zažila Sabinka medzinárodný študijný pobyt v Budapešti.

Nešťastné zvolanie študenta v zmysle „zase toto?!?“ nehrozí. Na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Martine sú „hodiny umenia a kultúry vždy niečím zaujímavé a výnimočné.“ Tentokrát študenti na vlastnej koži zažili atmosféru antickej drámy Antigony.

pondelok, 30 september 2013 00:00

Študenti prejavili vďačnosť pamätníkom SNP

Špeciálnym výstupom jubilejného V. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia je v duchu vďačnosti poďakovať druhým za ich odvahu, pomoc, statočnosť. Úlohou študentov, ktorí sú do projektu zapojení, je zorganizovať malé podujatie, cez ktoré vyjadria svoju vďačnosť ľuďom vo svojom najbližšom okolí.

Evanjelická spojená škola v Martine má v prvý školský deň jeden krásny zvyk – na prvých školských službách Božích všetci zhromaždení potleskom vítajú nových prvákov. Tento rok bola naša radosť z opätovného stretnutia ale ešte o niečo väčšia – zvučným potleskom sme vítali nových škôlkarov Evanjelickej materskej školy aj prvákov nového Evanjelického bilingválneho gymnázia.

Od budúceho šk. roku vzniká v Martine nové Evanjelické bilingválne gymnázium, ktoré je výnimočné tromi zážitkami: akademickým, kresťanským a zážitkom spoločenstva. Študenti zažijú skutočný akademický zážitok – vzdelávanie, ktoré je primerane náročné, aby mohli naplniť svoj potenciál a byť tak vedomostne aj prakticky pripraví na vysokoškolské štúdium doma aj v zahraničí. Zážitok spoločenstva dáva žiakom spoznať bezpečné a podnetné vzťahy nielen so spolužiakmi ale aj s pedagógmi. Tretí zážitok prináša stretnutie s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru. „V našej škole sa snažíme, aby vzdelávanie bolo pre žiakov zážitkom a aby bolo čo najviac autentické“ – hovorí riaditeľ školy Jozef Sopoliga.

V akademickej časti sú pre študentov preto pripravené zaujímavé aktivity – angličtina 16 hodín týždenne s americkými lektormi, predmetové olympiády, možnosť získať medzinárodné jazykové certifikáty, školský časopis či debatný klub. Študenti budú taktiež zapojení do viacerých medzinárodných projektov, medzinárodnej výmeny žiakov a štúdia v zahraničí. Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj letné stáže alebo štúdium aplikovanej ekonómie, v ktorej si študenti vyskúšajú vedenie vlastnej fiktívnej firmy. Vzdelávací program doplní aj ich projektová práca, bloková a tematická výučba. Aj vďaka tomu sa škola už teraz pripravuje na získanie International Baccalaureate – osvedčenia Medzinárodnej vzdelávacej organizácie (IBO) so sídlom v Ženeve.

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin
Pravda s veľkým „P“ aj v škole
Prostredníctvom tretieho zážitku vo vzdelávacom procese, ktorým je stretnutie s Božím slovom, kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru, má škola za cieľ osloviť žiakov skrze evanjelium a zároveň budovať prosociálne správanie – aby sa živé Slovo dotýkalo celej osobnosti žiakov. Riaditeľ gymnázia Jozef Sopoliga preto hovorí o prioritách školy, ktorými sú „atmosféra lásky, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia a hľadanie pravdy s veľkým „P“, a to tak, aby každý žiak mohol rásť vo všetkých daroch, talentoch a rozvinúť svoj potenciál.

V oblasti kresťanského zážitku bude súčasťou školy vyučovanie náboženstva dvakrát za týždeň ale aj ranné stíšenia, školské bohoslužby, školský diskusný klub, projekty pomoci iným a podpora misijných aktivít. „Keďže chceme, aby študenti mali aj zážitok spoločenstva, zameriavame sa aj na rozvoj kľúčových kompetencií a prosociálneho správania a s týmto cieľom plánujeme uskutočniť teambuildingové aktivity, prosociálne výcviky, viesť školský spevokol a školskú kapelu či školské reprezentačné družstvá“ – vysvetľuje Sopoliga. Zaujímavým spestrením štúdia sú aj letné tábory, na ktorých budú študenti participovať s ďalšími domácimi aj zahraničnými partnerskými školami.

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin
Tradícia pokračuje
Skrze kresťanské hodnoty vo výchove a vzdelávaní napája nové gymnázium mesto Martin na niekdajšiu tradíciu jeho vyššieho školstva z 2. pol. 19. storočia. „V mojich očiach predstavuje generácia ľudí, ktorí založili prvé slovenské gymnázium nesmierne odvážnych, aktívnych a tvorivých ľudí, a preto verím, že nadviažeme na ich dedičstvo“, dodáva riaditeľ Sopoliga. Nové evanjelické gymnázium nadväzuje okrem dedičstva predkov aj na stále úspešnejšiu evanjelickú základnú školu, ktorá aktuálne patrí medzi 4% škôl s najlepšími výsledkami na Slovensku. Tento úspech v januári potvrdili aj nezávislé testy žiakov 8. a 9. ročníka s názvom Komparo 2012, ktoré preverili vedomostnú úroveň žiakov v troch vedomostných okruhoch - slovenskom jazyku a literatúre, matematike a prírodovedno-spoločenskom bloku.

K významnému úspechu Evanjelickej základnej školy v Martine, ktorá dáva dôraz na bilingválnu formu vyučovania v anglickom jazyku, prispeli aj americkí lektori, učiaci rodenou angličtinou. Na jazykovej príprave prevádzanej americkými lektormi sa navyše zúčastňujú aj samotní pedagógovia. Fakt, že Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% ostatných slovenských základných škôl svedčí o kvalitnej systematickej práci. Na evanjelickú základnú školu preto nové Evanjelické gymnázium v Martine priamo nadväzuje, a to programom, aj samotným zameraním školy. Ak k vzdelávacej časti pridáme výchovu v duchu kresťanských hodnôt a príkladov kresťanského charakteru, rozpoznávame v Martine kvalitnú výučbu a výchovu aj na pôde evanjelického vzdelávania.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová Hennelová

Strana 3 z 3