streda, 30 september 2015 21:18

Vyhlásenie Matice slovenskej na tretej vedeckej konferencii

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Vyhlásenie Matice slovenskej na tretej vedeckej konferencii Vyhlásenie Matice slovenskej na tretej vedeckej konferencii

Dňa 29.septembra 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci stretli členovia Matice a jej priaznivci na tretej vedeckej konferencii venovanej národnostným pomerom na Slovensku. Kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a štátneho tajomníka ministra kultúry ospravedlnili neúčasť svojich šéfov z pracovných dôvodov.

 

 

Po odznení prednášok na široký okruh tém, súvisiacich s národnostnými a kultúrnymi vzťahmi v Slovenskej republike, prihliadajúc aj na Rok Ľudovíta Štúra, bolo prijaté vyhlásenie, ktorým sa Matica slovenská obracia na parlament, vládu, príslušné ministerstvá, ako aj na Združenie miest a obcí Slovenska v záujme riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú život na jazykovo zmiešanom území. Účastníci konferencie ich vidia najmä v zanedbanej infraštruktúre, ale aj v nízkej úrovni informovanosti a vzdelanosti, ako predpokladov pozitívneho rozvoja spolužitia slovenských občanov a ich vzájomného rešpektovania sa.

 

Vyhlásenie účastníkov konferencie „Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť“

 

Účastníci konferencie oceňujú vcelku pokojné spolunažívanie medzi Slovákmi a národnostnými menšinami, ktorého význam rastie aj v súvislosti s chaotickými pomermi v Európe. Toto spolunažívanie však predpokladá dodržiavanie platnej legislatívy a nevnášanie nových požiadaviek zo strany menšinových politikov nad rámec európskych štandardov. Rozvoj národnostných a kultúrnych vzťahov vyžaduje lepšiu vzájomnú informovanosť, čomu by výdatne pomáhalo dôsledné plnenie zákonom daných úloh verejnoprávnymi médiami v oblasti informácií, kultúry a vzdelávania. Tu však už dlhodobo absentuje záujem predovšetkým o život Slovákov v pozícii menšiny na jazykovo zmiešaných územiach.

 

Ako sme viackrát konštatovali, rozvoju spoločenského a kultúrneho života na zmiešanom území by pomohol aj rozvoj zanedbanej infraštruktúry, aj možnosť vzdelávania sa v materinskom jazyku. Tento handicap na Slovensku – paradoxne – najviac pociťujú Slováci v pozícii menšiny.

 

K rozvoju kultúry a vlastenectva účinne napomáha pestovanie historického vedomia

 

V našich podmienkach sa však výučbe dejepisu venuje len okrajová pozornosť, čo považujeme za fatálny nedostatok. Navrhujeme preto prehodnotiť rozsah hodín dejepisu na všetkých našich školách a slovenčiny na školách pre národnostné menšiny. Rovnako je akútna potreba zvýšiť podiel tvorby a vysielania dokumentov na historické a vlastenecké témy v RTVS.

 

Riešenie vyžaduje aj fakt, že na území južného Slovenska žije v 120 obciach asi 30-tisíc Slovákov v menšinovom postavení bez akéhokoľvek, resp. primeraného zastúpenia v miestnej samospráve. Národnú radu Slovenskej republiky žiadame o zaradenie 4. júna 1920, ako Dňa podpísania trianonskej mierovej zmluvy medzi pamätné dní Slovenskej republiky. Uvedomujeme si, že bez tohto dátumu by Martinská deklarácia z 30. októbra 1918 bola by len politickom gestom.

 

V záujme historickej pravdy bolo by potrebné práve v Roku Ľudovíta Štúra zmeniť ja názov pamätného dňa, ktorým je 19. september 1848 na „Pamätný deň slovenskej nezávislosti“. V ten deň totiž Ľudovít Štúr vyhlásil na Myjave prvý raz v novodobej histórii nezávislosť Slovenska. Slovenská národa rada vznikla vo Viedni tri dni predtým. Toto vyhlásenie predkladáme Národnej rade, vláde, ministerstvu kultúry a školstva a Združeniu miest a obcí Slovenska v záujme uplatnenia myšlienok, ktoré obsahuje v praxi. Všetci adresáti vyhlásenia dostanú aj zborník, zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii.

 

Niektoré zo záverov konferencie využije Matica pri tvorbe a napĺňaní stratégie a cieľov svojej činnosti. Ide napríklad o širšie využitie princípu „oral history“ v práci matičných vedeckých pracovísk. Chceme tiež rokovať s predstaviteľmi ministerstva školstva a ZMOS-u o otvorení zákona o štátnej správe v školstve.

 

V mene účastníkov: Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej

 

Autor: MS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn