štvrtok, 05 december 2019 14:58

PhDr. Milan Bartoš: Mestská polícia oči pred priestupkami nezatvára Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
PhDr. Milan Bartoš: Mestská polícia oči pred priestupkami nezatvára PhDr. Milan Bartoš: Mestská polícia oči pred priestupkami nezatvára

Náčelník Mestskej polície mesta Martin, PhDr. Milan Bartoš bol menovaný do funkcie začiatkom apríla 2019. Ako hodnotí súčasný stav a najväčšie problémy v Martine?

Do funkcie náčelníka ste nastúpil v apríli roku 2019, no v mestskej polícii pôsobíte už 23 rokov, čím všetkým ste si prešiel?

 

Od môjho nástupu v roku 1997 som vykonával prácu príslušníka priameho výkonu, teda pochôdzkára. Začínal som v mestských častiach Sever a Košúty, časom som pôsobil aj v Priekope a Záturčí. Neskôr som sa stal veliteľom okrsku a príslušníkom zásahovej jednotky. Postupne som sa dostal až na pozíciu zástupcu náčelníka Mestskej polície v Martine a následne som uspel vo výberovom konaní na uvoľnenú pozíciu náčelníka, kde v súčasnosti pôsobím.

 

Mesto a jeho časti teda dobre poznáte, môžete z pohľadu dlhoročného príslušníka mestskej polície špecifikovať druhy priestupkov podľa mestských častí, líšia sa v niečom?

 

Povedal by som, že štruktúra priestupkov v jednotlivých mestských častiach sa výrazne nelíši. My ako mestská polícia sa zaoberáme hlavne priestupkami na úseku verejného poriadku a tiež dopravnými priestupkami, tak ako nám to medzi základnými úlohami ukladá zákon. Bez zveličovania možno povedať, že najmä v statickej doprave na území mesta má mestská polícia nezastupiteľnú úlohu. Ako som už uviedol, štruktúra priestupkov je takmer identická vo všetkých častiach mesta, no ich početnosť je vyššia najmä v centre mesta, kde je prirodzene najväčší pohyb osôb, ako aj motorových vozidiel.

 

V meste sa nachádzajú kamery osadené mestskou políciou, viete nám priblížiť akým spôsobom vám tento kamerový systém pomáha?

 

Kamery pre nás predstavujú veľkú pomoc. Máme zriadené chránené pracovisko pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré tieto kamery sledujú a akonáhle zistia, že sa deje čosi podozrivé, kontaktujú naše operačné stredisko, ktoré situáciu vyhodnotí a rozhodne, či udalosť je protiprávnym konaním a na základe toho ďalej koná. Miesto sa aj po tomto celý čas monitoruje, teda aj keby páchateľ miesto opustil, kamerami ho dokážeme sledovať a hliadku mestskej polície nasmerovať za ním. Z tohto dôvodu sa kamerový monitorovací systém postupne koncepčne rozširuje tak, aby jednotlivé kamery na seba navzájom nadväzovali, čo umožní plynule sledovať vzniknutú situáciu, napr. útek páchateľa z miesta činu.

 

V roku 2018 sa podľa štatistík objasnilo Mestskou políciou v Martine 87,5% priestupkov. Ako vnímate toto číslo?

 

Vždy sa dá všetko vylepšovať a vo väčšine prípadov by sme uvítali, keby nám občania boli viac nápomocní. Informácie, ako napríklad opis osoby, miesto, kde sa osoba zvykne zdržiavať – toto všetko nám pomáha páchateľa identifikovať a prípad objasniť. Bez podpory zo strany občianskej verejnosti si svoju prácu nevieme predstaviť. Slušná väčšina by nemala ustupovať a zatvárať si oči pred tými, ktorí porušujú zákon.

 

V štatistike sa spomína aj to, že množstvo priestupkov mladistvých osôb klesá.

 

Ak sa vyvíjajú niektoré štatistické údaje priaznivo, nesmie nám to dovoliť zaspať na vavrínoch. Ako náčelník mestskej polície mám enormný záujem o rovnovážne pôsobenie mestskej polície v oblasti prevencie i represie. Najmä u mladých ľudí má prevencia kriminality obrovský význam. Je smutné, keď sa niekedy voči mládeži musí uplatniť represia. Keď napríklad vykonávame preventívno-bezpečnostné akcie na úseku ochrany mládeže pred alkoholizmom, neteší mňa a ani mojich kolegov, keď nájdeme v niektorej z prevádzok podnapité dievča či chlapca; pre nás je akcia takpovediac úspešná vtedy, keď sa nič protiprávne nezistí, lebo zákon sa dodržiava. Prevencia má jedinú „nevýhodu“ – je nemerateľná. Nik totiž nedokáže štatisticky vykázať, čo zlé sa mohlo stať, ale vďaka preventívnym aktivitám sa nestalo.

 

Mestská polícia v Martine sa teda sústreďuje aj na prevenciu priestupkov, organizujete besedy so žiakmi škôl, verejné stretnutia, stretnutia so seniormi.

 

Určite chceme zotrvať v týchto aktivitách, chceli by sme však zintenzívniť stretnutia so seniormi, pretože sa jedná o veľmi zraniteľnú skupinu občanov. Tieto stretnutia sú práve o ich ochrane preventívnymi nástrojmi, teda aby sa nestávali obeťami protiprávneho konania zo strany páchateľov, ktorí zneužívajú ich dôverčivosť. Ako sa vyvarovať rôznym rizikovým situáciám, ako si overiť podozrivé telefonáty... Veľký dôraz kladieme na to, aby nikdy takéto situácie neriešili sami, vždy je lepšie si zavolať na pomoc rodinného príslušníka alebo suseda, voči ktorým majú oprávnenú dôveru. Čo sa týka ohrozenia seniorov mimo ich obydlí, v rámci prevencie dopravných nehôd im rozdávame reflexné prvky v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky vo večerných hodinách.

 

Prejdime na problém, ktorý dlhodobo trápi Martinčanov – bezdomovci, ako si s nimi poradiť z pohľadu mestskej polície, často bývajú sťažnosti na ich pohyb v centre alebo parkoch.

 

Problém bezdomovcov nie je len problémom mesta Martin, je to problém globálny, má celosvetový rozmer. Na prvom mieste si treba uvedomiť, že pokiaľ tieto osoby neporušujú zákon, požívajú jeho ochranu, aj keď ich zovňajšok nie je príťažlivý a estetický. Je nepochybné, že aj bezdomovci majú ľudskú dôstojnosť a z nej vyplývajúce ľudské práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Preto neexistujú žiadne právne normy, ktoré by nás oprávňovali bezdôvodne zakazovať vstup týmto osobám do určitých častí mesta. Iná situácia nastáva, ak bezdomovci svojím konaním, teda nie svojím zjavom, obťažujú ostatných občanov, či v prípadoch, ak porušujú zákon. Aj tu je veľkým problémom riešiť tento stav, pretože spravidla sa jedná o osoby, ktoré nemajú žiadny majetok, takže je nemožné, ba až absurdné uložiť im pokutu. Títo ľudia nemajú čo stratiť a ak ich aj z niektorého miesta, kde porušili zákon, vykážeme, po odchode policajtov sa vrátia, a to aj niekoľkokrát. Situáciu sa snažíme riešiť aj zmenou organizačnej štruktúry mestskej polície, ku ktorej sme pristúpili v októbri tohto roku, kedy boli vytvorené dve nové pracovné pozície; jedná sa o policajtov, ktorých hlavnou náplňou práce je komunikácia priamo v teréne s bezdomovcami a marginalizovanými skupinami občanov. Ich spolupráca s ostatnými policajtmi vrátane štátnej polície je veľmi dôležitá.

 

Martin má dlhodobo problém s parkovaním na sídliskách, akým spôsobom riešite vznik nových parkovacích miest. Ak ľudia nemajú kde parkovať, pokutovanie by malo byť poslednou možnosťou.

 

Mestská polícia sa nezúčastňuje schvaľovacieho procesu pri vytváraní nových parkovacích miest. Štandardne to prebieha tak, že občania sa na výbore mestskej časti obrátia na poslancov mestského zastupiteľstva s požiadavkami, kde by nové parkovacie miesta potrebovali, následne sa požiadavka prerokuje a pokiaľ sa schváli, mesto požiadavku ďalej vyhodnotí. Chcem ubezpečiť občanov, že nevyhľadávame priestupky spáchané nesprávnym parkovaním na sídliskách počas nočných hodín, pretože aj my si uvedomujeme ich nedostatočnosť. Čo ale zo zákona musíme riešiť, sú prípady, kedy sa vo forme podnetu na nás obrátia občania. Osobitne prísne postupujeme najmä v prípadoch, kedy niekto neoprávnene zaparkuje motorové vozidlo na mieste vyhradenom pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, alebo na mieste vyhradenom pre motorové vozidlo konkrétneho občana, ktorý mestu platí za prenájom tohto parkovacieho miesta.

 

Niekedy sa v spoločnosti stretávame s presvedčením, že mestská polícia = papuča, čo si o tom myslíte?

 

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla alebo „papuča“, ako to ľudovo zvyknú nazývať občania, nie je trestom, ani sankciou. Je to zákonný prostriedok, ktorý dokáže zabezpečiť osobné stretnutie vodiča porušujúceho pravidlá cestnej premávky, s policajtom. Počas tohto stretnutia sa vytvorí priestor na vyjadrenie vodiča, prečo konal tak, ako konal. Bez „papuče“ by tento priestor na vyjadrenie nevznikol, muselo by sa pristúpiť k administratívnemu riešeniu priestupku. Neraz sa stane, že vysvetlenie zo strany vodiča je natoľko silné, že policajt nepristúpi k sankcii, ale priestupok vybaví napomenutím.  Kvôli názornosti spomeniem príklad, kedy vďaka „papuči“ došlo k osobnému stretnutiu hliadky mestskej polície s vodičom, ktorý zastavil s vozidlom v zákaze zastavenia v blízkosti zdravotníckeho zariadenia. Uvedený vodič policajtom povedal, že práve v ten deň mu bolo diagnostikované onkologické ochorenie a jemu sa takpovediac zrútil svet. Zo svojej tašky vyberal zdravotnú dokumentáciu, ktorú chcel ukázať policajtom. Oni však prirodzene prejavili ľudský prístup,  prerušili ho a s prianím úspešnej liečby ho pustili preč bez pokuty. Toto by bez „papuče“ nebolo možné. Pri tzv. „objektívnej zodpovednosti“ ide vždy o administratívne riešenie, ktorého výsledkom je pokuta bez akejkoľvek diskusie či prejednávania.

 

Príloha: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE MESTA MARTIN ZA 1. POLROK R. 2019

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn