Zobrazenie položiek podľa značky: RRA Turiec

Regionálna rozvojová agentúra Turiec (RRA Turiec) v rámci svojej činnosti monitorovala na území okresov Žilina, Martin a Turčianske Teplice pripravenosť samospráv na realizáciu rozvojových zámerov. Jedným z kľúčových strategických dokumentov, ktorý napovedá o pripravenosti samospráv je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja.