Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Jesseniova lekárska fakulta UK otvorila nový akademický rok

Autor: Jesseniova lekárska fakulta UK
Foto: Jesseniova lekárska fakulta UK
Uverejnené: 21. september 2023

V utorok 19. septembra 2023 sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo slávnostné zahájenie akademického roka 2023/2024.

Fakulta si v ňom pripomína 55. výročie samostatného fungovania v rámci Univerzity Komenského. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil aj prof. RNDr. Jozef Masarik, prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium.

Na JLF UK študuje spolu na lekárskych aj nelekárskych odboroch asi 2000 slovenských aj zahraničných študentov. Do prvého ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku nastupuje približne 120 študentov. Na zubné lekárstvo je zapísaných 11 študentov a vyše 110 na nelekárskych študijných programoch. „Očakávame, že to budú šikovní študenti, minulý rok sme nastavili nový systém prijímacieho konania a uvidíme, či sa naše očakávania naplnia,“ povedala pri príležitosti otvorenia nového akademického roka dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Fakulta si od študentov zbiera spätnú väzbu, na základe ktorej potom vie prijímací proces v prípade potreby optimalizovať. V končiacom 6. ročníku všeobecného lekárstva má JLF UK aktuálne až 193 slovenských študentov. Vyšší počet budúcich absolventov je v tomto akademickom roku z dôvodu prvého navýšenia počtu prijatých medikov, ktoré nariadila vtedajšia vláda.

Jesseniova lekárska fakulta UK má v aktuálnom akademickom roku naplánovaných viacero projektov. Ako priblížila dekanka profesorka Andrea Čalkovská, jeseň sa bude niesť v znamení akreditácie. „Čaká nás návšteva zo Slovenskej akreditačnej komisie, ktorá bude posudzovať, či spĺňame všetky náležitosti a to, či sme sa dobre zosúladili s danými štandardami. Zároveň príde aj skupina, ktorá bude posudzovať, či budú naše diplomy uznávané napríklad aj v Kanade a USA.“ V súvislosti s výstavbou Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia sa chystá aj návšteva z Úradu vlády SR.

V akademickom roku 2023/2024 budú na JLF UK pokračovať aj procesy v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Martine. „Pracujeme na úprave vlastníckych vzťahov, ktoré sa týkajú pozemkov, na ktorých má byť nemocnica postavená, ktoré sú zatiaľ stále v našom vlastníctve,“ uviedla dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Súčasťou slávnostného otvorenia bolo odovzdanie akademických pochvál študentom, ceny pre najlepšieho školiteľa a doktoranda a pamätných medailí UK a JLF UK súčasným aj bývalým zamestnancom fakulty.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM