Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK získala významný európsky certifikát

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 15. október 2023

Získaním certifikátu European Haemophilia Treatment Centre sa Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM zaradila do Európskej siete pre hemofíliu (EUHANET). Pacientom s hemofíliou a inými krvácavými ochoreniami sa získaním certifikátu garantujú najvyššie európske štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako informoval MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., podmienky k získaniu certifikátu stanovujú normy a kritéria, ktoré musia centrá pre hemofíliu v Európe spĺňať, s cieľom podporiť štandardizáciu starostlivosti o hemofíliu a iné dedičné poruchy krvácania a zabezpečiť rovnakú starostlivosť v celej Európe. „Podmienky k získaniu certifikátu boli konzultované s oboma profesijnými organizáciami, ako je European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), Európske hemofilické konzorcium (EHC) a pridružené pacientske organizácie v Európe,“ doplnil  MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Centrum, ktoré získalo certifikát

 • Poskytuje pacientom bezpečné a účinné liečebné produkty.
 • Poskytuje 24-hodinovú pohotovostnú službu.
 • Poskytuje 24-hodinový laboratórny servis pre testy koagulačných faktorov a inhibítorov.
 • Ponúka špecifickú imunotolerančnú liečbu pre pacientov s inhibítormi.
 • Má prístup k ortopedickej a chirurgickej starostlivosti s poskytovaním operácií.
 • Má prístup k fyzioterapeuti.
 • Má prístup k špecializovanej pôrodníckej a gynekologickej starostlivosti pre liečbu prenášačiek hemofílie a žien s von Willebrandovou chorobou a inými dedičnými poruchami krvácania.
 • Má prístup k zubárskej starostlivosti.
 • Má prístup k hepatológií a infekčnej starostlivosti pre pacientov s hepatitídami.
 • Ponúka odbornú psychologickú podporu.
 • Má prístup k sociálnemu pracovníkovi a poradenstvu v oblasti sociálnej starostlivosti.
 • Poskytuje poradenskú službu vrátane genetického poradenstva pacientom a zdravotníckym pracovníkom.
 • Propaguje informácie a školiace programy o dedičných poruchách krvácania pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Podieľa sa na výskume, vrátane klinických skúšok.

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar