Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny pomáha už 5 rokov

Autor: Nadácia ŽSK
Foto: Nadácia ŽSK
Uverejnené: 14. august 2023

Nadácia ŽSK vznikla s cieľom podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi a tých, ktorí sú v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho ochorenia, či tragédie v rodine ohrození chudobou a sociálnym vylúčením.

Nadácia podporila finančne od svojho vzniku (júl 2018) 410 rodín a jednotlivcov z každého regiónu Žilinského kraja. Výška finančnej pomoci je v priemere 500 eur. Finančné prostriedky poskytnuté rodinám sú čerpané z rozpočtu ŽSK a z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. Nadáciu podporuje aj spoločnosť Dulkam Šuja. „Naša nadácia poskytuje rodinám aj hmotnú pomoc. V minulom roku sme prerozdelili približne 3 400 eur do 110 rodín. Nadácia úzko spolupracuje tiež s Rodinným centrom pomoci. Sú to dva nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom aj rodinám, ktoré sme v rámci župy zriadili. Počet odborných poradenstiev v Rodinnom centre pomoci za obdobie 5 rokov presiahol tisícku a počet klientov, ktorí potrebujú odborne poradenstvo sa každoročne zvyšuje. Som presvedčená o tom, že naše aktivity pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii sú potrebné a majú zmysel. Sme krajom, ktorý je priateľský k rodinám,“ zdôrazňuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Rodinné centrum pomoci je členom celoslovenskej Siete pomoci, ktorá vznikla ako výstup celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nadácia a Rodinné centrum sú tiež súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Žilinského kraja.

Pomoc je vďaka jednoduchej žiadosti dostupná každému obyvateľovi kraja, ktorý to potrebuje. Anna Verešová, správkyňa nadácie: „Každý žiadateľ uvádza v žiadosti referenciu – kontaktnú osobu z radov odborníkov, s ktorými spolupracuje pri riešení svojej životnej situácie. Znamená to, že finančná pomoc od nadácie je podmienená spoluprácou s ďalšími odborníkmi a cieľom je komplexná pomoc.“

Nadácie ŽSK pred podporu rodiny chce v ďalšom období zvýšiť a trvalo udržať finančné zdroje na splnenie verejnoprospešného účelu nadácie. V pláne je organizácia verejných zbierok, benefičné aktivity, a tiež oslovenie ďalších firiem a podnikateľov pre zapojenie sa do charitatívnej reklamy. Nadácia tiež pripravuje novú webstránku. Venovať sa chce téme medzigeneračnej solidarity v rodinách. Týmito aktivitami chceme dosiahnuť pozitívnu prezentáciu Žilinského samosprávneho kraja ako miesta priateľského rodinám.

Anna Verešová: „Pri príležitosti 5. výročia založenia nadácie chceme poďakovať všetkým darcom, firmám, jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú pomáhať. Naše poďakovanie patrí aj všetkým anonymným darcom, ktorí nadácii poskytli príspevky z 2% z daní, vo verejných zbierkach a taktiež prostredníctvom materiálnej a potravinovej pomoci. ĎAKUJEME.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama