Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin je na Slovensku lídrom v prístupe k športovým dotáciám: O rozdelení 100-tisíc eur pre šport v Martine rozhodujú priamo rodičia

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 04. máj 2023

Martin (04.05.2023) – Mesto Martin už tretí rok po sebe zvolilo inovatívny prístup k rozdeleniu športových dotácií. O približne tretine z celej sumy rozhodujú rodičia. Tí budú mať od 1. mája možnosť cez informačný systém mesta pod názvom Paysy rozhodnúť, ktorému športovému klubu pôjde dotácia z mesta prostredníctvom mestských športových poukazov.

Dôležité bolo, aby kluby, ktoré spĺňali podmienky stanovené pre 1. pilier všeobecne záväzného nariadenia, do 26. apríla zaregistrovali svoju žiadosť o poskytnutie dotácie. Následne mohli byť zaradené do výberu pre rodičov či mládež. Tí si v Paysy môžu do 19. mája vygenerovať a uplatniť mestský športový poukaz. Link na generovanie a uplatnenie poukazu: http://paysy.app/mesto-martin/mestsky-sportovy-poukaz

 „Čo sa na celoštátnej úrovni nepodarilo presadiť od roku 2015, keď boli schválené športové poukazy zákonom o športe, to my v Martine úspešne využívame v praxi už tretí rok po sebe. Mesto Martin prostredníctvom komisie športu rozdeľuje športovým klubom dotáciu v roku 2023 v celkovej výške 250 000 eur a ďalších 80 000 eur prostredníctvom dotácie na vrcholový šport. O bezmála tretine tejto sumy môžu rozhodnúť priamo naši občania. Snažili sme sa dať zákonným zástupcom (rodičom) detí od 5 rokov a už dospelým mládežníkom do 23 rokov s trvalým pobytom v Martine možnosť priamo určiť, ktorú športovú organizáciu a jej činnosť podporia. Takáto forma dotácie zrovnoprávňuje športové kluby a je presným zrkadlom toho, akým spôsobom daný klub pracuje s deťmi a mládežou,“ ozrejmil zástupca primátora mesta Adam Žilák, ktorý je zároveň členom komisie športu.

Po prvý raz zaviedlo mesto športové poukazy do praxe v roku 2021. Kým prvý rok ich bolo 486, o rok neskôr ich uplatnili o vyše 150 viac, presne 642.  „Priamymi dotáciami na šport sa snažíme motivovať kluby mať vo svojich radoch čo najviac detí a mládežníkov s trvalým pobytom v Martine  a taktiež lepšie pracovať s rodičmi detí,“ uviedla predsedníčka komisie športu v Martine Lucia Klocová.

Okrem formy udeľovania dotácií zaujalo mesto Martin aj inovatívnym prístupom, keď prišlo s užitočným technickým riešením prerozdeľovania dotácií automatizovane, cez mestský informačný systém Paysy. „Zákonný zástupca (rodič) alebo dospelý mládežník do 23 rokov s trvalým pobytom v Martine môže vygenerovať a uplatniť svoj poukaz na základe zadania identifikátora, ktorým je rodné číslo. Po overení pomocou sms kódu môže vybrať športovú organizáciu, pre ktorú chce poukaz uplatniť,“ vysvetľuje postup za prevádzkovateľa systému Roman Krajniak.

„V roku 2022 bolo 15 oprávnených športových organizácii, ktoré vykonávajú svoju činnosť v uznanom športe podľa Zákona o športe. Pri hodnote jedného športového poukazu vo výške 155,50 eur bola celková prerozdelená suma dotácie 99 831 eur,“ hovorí Matej Nosek, člen komisie športu mesta Martin.


Pár príkladov z praxe – alebo prečo sa snaha vypláca
V roku 2020, teda rok pred zavedením športových poukazov, dostal Judo Club ZŤS Martin dotáciu vo výške 1 200 eur. O rok neskôr, vďaka športovým poukazom, obdržal dotáciu viac ako šesťnásobnú - vo výške 7 335 eur.

Aj v tomto prípade sa potvrdzuje, že je lepšie menej zbytočne hovoriť, ale viac pracovať. Takúto filozofiu sme nastolili už pred štyrmi rokmi a na základe dobrých skúseností v nej budeme aj pokračovať,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Obdobný prípad nastal pri tanečnom klube Martico New Age, kde v roku 2021 dostali dotáciu štvornásobnú oproti predošlému roku. Pri športovom klube MHA Martin zameranom na mládežnícky hokej stojí za spomenutie, že v roku 2022 získali vďaka športovým poukazom viac ako 24-tisíc eur, čo je oproti predošlému roku  približne dvakrát toľko.

Vďaka digitalizácii, či už športe, alebo aj v iných oblastiach, môže mesto získať aj dôležité údaje. „Vďaka exaktným dátam o počte, demografii, miere zapojenia športujúcej mládeže sa vieme napríklad lepšie rozhodnúť, ktoré športy podporíme viac, prípadne kde budeme investovať,“ vysvetľuje ďalšie benefity zástupca primátora mesta Adam Žilák.

Mesto zvažuje aj ďalšie využitie digitalizácie v iných, ako športových oblastiach. „Nástroj, ktorý má mesto v rukách, môže byť využitý aj na cielené a účelové prerozdeľovanie zdrojov od nadácií, sponzorov napr. pre znevýhodnené komunity a to nielen v športe, ale aj v kultúre, sociálnych veciach a pod.,"  dodáva prevádzkovateľ systému Roman Krajniak. „Samozrejme, tento projekt by nebol možný bez podpory vedenia mesta, ktoré bolo vždy ústretové a ochotné spolupracovať,“ ukončil Krajniak.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama